අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයකුමා ජයසූරිය
විධායක නොවන සභාපති
ඵරන්ජිත් විජේනායක
විධායක අධ්‍යක්ෂක
ශමිල් පීරිස්
විධායක අධ්‍යක්ෂක
රවී රම්බූක්වැල්ල
විධායක අධ්‍යක්ෂක
අර්ජුන ගුනරත්න
විධායක අධ්‍යක්ෂක
ප්‍රසන්න ද සිල්වා
විධායක අධ්‍යක්ෂක
සුනිල් වික්‍රමසිංහ
ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක
අසිත තල්වත්ත
ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක
දමිතා නන්දනී ද සොයිසා
ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක
අර්ජුන් ප්‍රනාන්දු
ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක