අනුබද්ද ව්‍යාපාර

  • සෙන්ට්‍රල් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් පී.එල්.සී
  • මාර්ක් මැරයින් සේවා පුද්කලික සමාගම
  • CF‍ ඉන්ෂුවරන්ස් බ්‍රෝකර්ස් පුද්කලික සමාගම
  • සීමාසහිත දෙහිගම හෝටල් සමාගම
  • කැන්ඩි පුද්ගලික රෝහල් සමාගම
  • හෙජස් කෝට් රෙසිඩෙන්සීස් පුද්කලික සමාගම
  • ටී ස්මෝල් හෝල්ඩින්ග්ස් පී.එල්.සී