සම්බන්ධ වීමට

මහනුවර - ප්‍රධාන කාර්යාලය

84, රජ වීදිය,
මහනුවර.
දුරකථන    : 081 - 2227000
ෆැක්ස්       : 081 - 2232047

 

කොළඹ - ප්‍රධාන කාර්යාලය

270, වොක්ස් හෝල් වීදිය,
කොළඹ 02
දුරකථන    : 011 - 2300555
ෆැක්ස්       : 011 - 2300441


contactus

අප හා සම්බන්ධ වන්න

ඔබට යම් ගැටලුවක් ඇතිනම් හෝ යෝජනාවක් ඇතිනම් සහ අප සමග සමිබන්ධතාවය පවත්වා ගැනීමට කැමැත්තේනම් පහත ආකෘති පත්‍රය පුරවා එවන්න. අප හැකි ඉක්මනින් ඔබට සමිබන්ධ වනවා ඇත.

විකල්ප වශයෙන් පහත සදහන් අපගේ ප්‍රධාන ශාඛා දෙකෙහි දුරකථන අංක මගින්ද අපට සමිබන්ධ විය හැකිය. ශාඛා දුරකථන අංක සදහා කරුණාකර වම්පස තීරුව බලන්න

Send an email. All fields with an * are required.