සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් නව සභාපති ලෙස කුමාර් ජයසූරිය මහතා පත් කෙරේ.

2017 ජූලි මස 14 දින සිට සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගමේ සභාපති තනතුර සඳහා කුමාර් ජයසූරිය මහතා පත් කළ බව සමාගම නිවේදනය කර ඇත. මෙතෙක් එහි සභාපති තනතුර හෙබවූ ජයම්පති බණ්ඩාරනායක මහතා වයස අවුරුදු 70 සපිරීමේ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නියමයන්ට අනුකූල ව විශ්‍රාම ගත් අතර, ඔහුගේ අනුප්‍රාප්තිකයා ලෙස කුමාර් ජයසූරිය මහතා පත් කරන ලදී.

2011 වසෙර් ජූලි 01 වන දින විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂවරයකු ලෙස සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට පත් කෙරුණ කුමාර් ජයසූරිය මහතා, විගණන මණ්ඩල සහ සංගෘහිත අවදානම් කළමනාකරණ කමිටුවල සාමාජිකයන් ලෙස සේවය කර ඇත.

සීමාසහිත කොළඹ ෆින්ලේස් සමාගමේ සභාපති ධූරය මෙතෙක් ඉසිලු කුමාර් ජයසූරිය මහතා,ශ්‍රී ලංකා සේවායෝජකයන්ගේ සම්මේලනයේ භාරකරුවකු හා හිටපු සභාපතිවරයකු වන අතර,නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් පීඑල්සී බැංකුව, ලංකා ඇලුමිනියම් ඉන්ඩස්ට්‍රිස් පීඑල්සී සහ ඇක්මි පි්‍රන්ටින් ඇන්ඩ් පැකේජිං පීඑල්සී ඇතුළු ආයතන රැසක අධ්‍යක්ෂවරයකු ලෙස කටයුතු කර තිබේ.එසේම, ලංකා වාණිජ මණ්ඩල උපදේශන සභාවේ සභාපති, මර්කන්ටයිල් සර්විසස් ප්‍රොවිඩන්ට් සොසයිටි හි සභාපති, රැකියා නියුක්තිකයන්ගේ භාරකාර අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂවරයකු, ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාර හා විගණන ප්‍රමිතීන් නියාමන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂවරයකු සහ CIMA ශ්‍රී ලංකා අංශයේ මාණ්ඩලික අධ්‍යක්ෂවරයකු ලෙස ද කටයුතු කිරීමෙන් ලද දීර්ඝ සේවා පළපුරුද්දක් ජයසූරිය මහතා සතුය.

එක්සත් රාජධානියේ වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධීකාරවරුන්ගේ ආයතනයේ සහ එක්සත් රාජධානියේ වරලත් සහතික ලත් ගණකාධීකාරවරුන්ගේ සංගමයේ ගෞරවනීය සාමාජිකත්වයන් ද කුමාර් ජයසූරිය මහතාට හිමිය.