අපගේ සේවාවන්

රක්ෂණ බ්‍රෝකර්වරයකු වශයෙන් අපගේ පාරිබෝගිකයින් වෙනුවෙන් වඩා යෝග්‍ය නියමයන්/වගන්ති සහ දැරිය හැකි මිල ගණන් ලබාගැනීමට අප බැදී සිටින අතරම උසස් නිපුණත්වයෙන් යුත් අලවියෙන් පසු සේවාවන් ලබාදීමට මෙන්ම වන්දි සඳහා සහාය දීමද සිදුකරයි.

                          Sri-map

අපගේ දීපව්‍යාප්ත පුළුල් ශාඛාජාලය මගින් සමස්ත පාරිබෝගිකයින්ට සේවා සැපයීමට බලය පවරා දී ඇත.

අවධානම් ඇගයීමේ හා අවම කිරීම සඳහා සහාය වීම :- අපගේ වෘත්තීය විශේෂඥතාවය හේතුවෙන්, ඔබගේ රක්ෂණ අවශ්‍යතාවන් වෙනුවෙන් සත්‍ය වශයෙන්ම පෞද්ගලික සේවාවක් ලබාදීමට හැකියාවක් අප සතුවේ. ඔබගේ වර්තමාන රක්ෂණ සැලසුම් පරික්ෂාකර බලා අවධානම සම්බන්ධයෙන් ඔබ ආයතනය නිරාවරනය වන අවස්ථා ඔබගේ අවධාරණය සඳහා යොමු කරනු ලැබේ.

විදේශ වෙළදපල සම්වන්ධතා:-  අප සමග සහයෝගයෙන් කටයුතුකරන ජාත්‍යන්තර බ්‍රෝකර් සමාගම් නිසා විශේෂ හා විශාල අවධානම් සඳහා පැහැදිලි වාසි සහගත තත්වයක් අප සතුව ඇත. විශේෂ අවධානය සහ දේශීඑය මිළ ගණන් යොදාගත මිළ ලේඛනයක් ලබා ගැනීමට අපට හැකි අතර පාරිබෝගිකයාගේ රුචිකත්වයට අනුව දේශීය රක්ෂණ සමාගමක් හරහා ව්‍යාපාර ස්ථපිත කළ හැකිය. තවදුරටත් දේශීය අලෙවි රක්ෂණ ආවරණයන් ලබා ගැනීම හා දේශීය රක්ෂණ සමාගමක් හරහා ස්ථාපිත කිරීමේ හැකියාවද ඇත. 

අවධානම ස්ථාපිත කිරීම:- අප ලබාදෙන සෙවාවන් වෙනුවෙන් පාරිබෝගිකයාට මිළක් (පිරිවැය ) දැරීමට සිදුවේ. අපගේ විශේෂඥතාවය යොදාගනිමින් වර්තමාන රක්ෂණ සැලසුම් අධීක්ෂණය කිරීමෙන් හා වඩා හොඳ නියමයන් ලබා ගැනීමෙන් අප විසින් රක්ෂණ පිරිවැය පහත හෙලනු ලැබේ. වෙළඳපල පිලිබඳව නිරන්තර විමර්ෂනයන් කරන අතර වෙළඳ වර්ධනය හා රක්ෂකයාගේ සේවා සැපයීම පිලිබඳ උපදෙස් ලබාදිය හැකිය.

වන්දි හිමිකම්:-  අප සතුව ඇති අත්දැකීම් හා විශේෂඥතාවය නිසා ඔබට සහායවීම හා සියළුම නියමයන් සඳහා සහභාගී විය හැකිය. වෙළඳපල තුල අප පිළිබඳව ඇති පිළිගැනීම නිසා අතිරික්ත ශක්‍යතාවය හා බලපෑම් කිරීමේ හැකියාවක් ඇත. අපගේ පාරිභෝගිකයින් වෙත ලබදෙන සහායන් අතර රක්ෂණ සමාගම් සමග කේවල් කිරීමේ සිට අවශ්‍ය වුවහොත් ඔම්බඩ්ස්මන් (දුක්ගන්නාරාළ ) වෙත ඉදිරිපත් කිරීම දක්වා වේ. රක්ෂණ සමාගම් සමග ඇති සබඳතාවයන් නිසා සදාරිණ හා සැලකිය යුතු වන්දි නිරාකරණය සඳහා කේවල් කිරීමේ බලය අප සතුව ඇත.  

හිමිකම් පෑමකදී
ඔබගේ වන්දි එළඹුමකදී අපගේ ශාය අවශ්‍ය වන්නේ නම් කරුණාකර පහත සඳහන් අංකයන් මගින් අපව අමතන්න:
 
0112300444

 

අහඹුමය අනතුරකට  මුහුණපෑමකදී මෝටර් රථයේ රක්ෂිතයා/ රියදුරු හිමිකම් පෑමක් පහත සඳහන් නියමයන් අනුගමනය කරන්න.

රක්ෂකයාට අනතුර පිළිබඳ දැනුම් දීම:- ඔබගේ රක්ෂකයාගේ ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය \ ඇමතුම මධ්‍යස්ථාන අංකය රක්ෂණ සහතිකය තුළ නිරූපණය වන අතර ඉතා ඉක්මනින් අනතුර පිළිබඳ වාර්තා කළ යුතුය. එමෙන්ම ඔවුන්ගේ උපදෙස් පිළිපැදිය යුතුය. 

අනතුර පිළිබඳව පොලීසියට දැනුම් දීම:- මෝටර් රථ ආඥාපනතට අනුව මෝටර් රථයේ රියදුරු විසින් අනතුර පිළිබඳ ආසන්නම පොලිස් ස්ථානයට ඉක්මනින්ම වාර්තා කළ යුතුය. 

හිමිකම පිළිබඳ තොරතුරු:- රක්ෂිතයාගේ ක්ෂණික අමතුම් අංක හා සම්බන්ධවීමට නොහැකි වුවහොත් හැකි පමණ ඉක්මනින් අනතුර පිළිබඳ තොරතුරු රක්ෂකයාට දැනුම් දිය යුතුය. එමෙන්ම පොලිස් පැමිණිල්ලේ පිටපතක්ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

හිමිකම් ලේඛන භාරදීම:- ඔබ විසින්, වන්දි හිමිකම් පත්‍රය, රියදුරු බලපත්‍රයේ පිටපතක්, අළුත්වැඩියා ඇස්තමෙන්තුව ආදි හිමිකම් ලේඛන රක්ෂකයා විසින් නියම කරන ලද කාලරාමුව තුලදී ලබාදිය යුතුය. 

අවසාන බිල්පත්, සුන්බුන්, අළුත්වැඩියාවෙන් පසු පරික්ෂාව:- අළුත්වැඩියාව පරික්ෂා කිරීමෙන් පසුව ඔබ විසින් අවසාන බිල්පත්, සුන්බුන් කොටස් හා පරික්ෂාව සඳහා විටකදී ලබාදිය යුතුය. 

තෙවන පාරිශවීය වන්දි:- රක්ෂයාගේ උපදෙස් නොමතිව තෙවන පාර්ශවීය හානි සඳහා කුමන හෝ ගෙවීමක් සිදු නොකල යුතුය. මෙවැනි ආකාරයට සිදුකරන  ලද ගෙවීම් සඳහා රක්ෂකයා විසින් ප්‍රතිපූර්ණය නොකෙරේ. (විදුලිකණු, තැපල්කනු, ආදි ජංගම නොවන රජයේ දෙපළ සඳහා අදාල නොවේ. ) 

*වඩා සැලකිළිමත්වන්නම් ඉහත සඳහන් කර ඇත්තේ වන්දි හිමිකම්පෑමකදී අනුගමනය කරනු ලබන මූලික ක්‍රියාවලියට අයත් පොදු අංගයන්ය වඩා වැදගත් වන්නේ ඔබගේ රක්ෂණ ඔප්පුවේ/ ගිවිසුමේ අයත් වගන්ති, කොන්දේසි, පිටසන් වලට අනුව කටයුතු කිරීමයි.