කල්බදු දීම

leasing-and-hire-purchase-1

වසර පනහකට අධික කාලයක් ශී‍්‍ර ලංකාවේ කල්බදු ගැනීම් ක්ෂේත්රය පෙරමුනණ ගෙන සිටන අපි අවම අන්තර් කාලසිමාවක් තුල පුළුල් පරාසයක් තුල වු වාහන සහ යන්ත්රෝපකරණ සඳහා නම්යශීලී මුල්ය පහසුකම් සැපයීමට සුදානමින් සිටිමු.

දැනට කාර්, බස්, ලොරි, ත්‍රී වීලර්, ජීප්, ට්‍රැක්ටර්, කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ, හා ඉදිකිරීමි යන්ත්‍රෝපකරණ මූල්‍යනය කරන්නාවූ අපි, ඉතාම නවතම වත්කමි ලබාගැනීමට හෝ පාවිචිවිකල වාහන හා උපකරණ ප්‍රති මූල්‍යනය කරවා ගැනීමට ඔබ හට සහාය වන්නෙමු.

ඔබගේ කාරක ප්‍රාග්ධනය හා හදිසි මුදල් අවශ්‍යතා සපුරාලීමට සහාය වන අප, සමිප්‍රදායක මූල්‍යන රටාවට වඩා සරල හා වේගවත් ආකෘති පත් සැකසීමක් හා අගැයීමෙි ක්‍රියාවලියක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නෙමු, කාලීන හා අසම මුදල් ප්‍රවාහ චක්‍රවලට පවා ගැලපෙන පරිදි අපගේ කල්බදු ගැනුමි පහසුකමි සකස් කලහැක.

ඔබගේ කල්බදු ගැනුමි අවශ්‍යතා සඳහා අපව සමිබන්ධ කරගැනීමට අපගේ දීප ව්‍යාප්ත ශාඛා ජාලය ඔබට සහය වනු ඇත. වැඩිමනත් පහසුකමක් වශයෙන් දිවයින පුරා පිහිටි අපගේ ඔනෑම ශාඛාවකදී ඔබේ කටයුතු කිරීමේ සුවිශෙෂී අවස්ථාවද සලසා දෙන්නෙමු.