ආයෝජන

තැන්පතු

1

CF TERM -CF ටර්ම් (කාලීන තැන්පතු)

 

තැන්පතු කාලය මාස 9 සිට මාස 60 දක්වා වූ විවිධ කාල සීමාවන් සඳහා මුදල් තැන්පත් කල හැකි සාම්ප්‍රදායික ආකාරයේ ස්ථාවර තැන්පතු ක්‍රමයකි. තැන්පතුකරුගේ අභිමතය පරිදි මාසිකව හෝ කල්පිරුනු පසුව ඕනෑම ආකාරයකට පොලී ගෙවීම සිදුවේ.

අවම තැන්පතු මුදල රු.5,000කි.

CF TERM
Current Interest Rates
වර්තමාන පොලී අනුපාතයන්
நடைமுறையிலுள்ள வட்டி வீதம்
RATES OF INTEREST W.E.F. 03/01/2018
Period
කාලය
காலம்
Amount
තැන්පතු මුදල
தொகை
Monthly
මාසිකව
மாதாந்தம்
A.E.R. Maturity
කල් පිරීමේදී
முதிா்ச்சியில்
A.E.R.
9 MONTHS RS.5,000 & OVER 10.50% 11.02% 11.00% 11.15%
12 MONTHS RS.5,000 & OVER 10.75% 11.30% 11.50% 11.50%
18 MONTHS RS.5,000 & OVER 11.00% 11.57% 11.75% 11.43%
24 MONTHS RS.5,000 & OVER 11.25% 11.85% 12.50% 11.80%
36 MONTHS RS.5,000 & OVER 11.50% 12.13% 13.00% 11.60%
48 MONTHS RS.5,000 & OVER 11.75% 12.40% 14.00% 11.76%
60 MONTHS RS.5,000 & OVER 12.00% 12.68% 14.50% 11.52%
A.E.R = Annual Effective Rate / වාර්ෂික සඵල පොලී අනුපාතය / வருடாந்த தேறிய வட்டிவீதம்

2

CF ULTRA - CF අල්ට්‍රා

 

සුළු ප්‍රමාණයන්ගෙන් මුදල් ඉතිරිකිරීමට අපේක‍ෂා කරන අය සඳහාම වූ මෙම තැන්පතු ක්‍රමය යටතේ මාස 12 සිට මාස 60 දක්වා වූ විවිධ කාලසීමාවන් සඳහා මුදල් තැන්පත් කල හැකිය. පොලී ගෙවීම කල්පිරුනු පසුව පමණක් සිදු කෙරේ. පවතින පොලී අනුපාතිකයන්ට අනුකූලව අවම තැන්පතු මුදල වරින් වර වෙනස්වේ.

CF ULTRA
Current Interest Rates
වර්තමාන පොලී අනුපාතයන්
நடைமுறையிலுள்ள வட்டி வீதம்
RATES OF INTEREST W.E.F. 03/01/2018
Period
කාලය
காலம்
Amount
තැන්පතු මුදල
தொகை
Maturity
කල් පිරීමේදී
முதிா்ச்சியில்
A.E.R.
12 MONTHS Rs.897.00 11.50% 11.50%
18 MONTHS Rs.850.25 11.75% 11.43%
24 MONTHS Rs.800.00 12.50% 11.80%
36 MONTHS Rs.719.50 13.00% 11.60%
48 MONTHS Rs.641.25 14.00% 11.76%
60 MONTHS Rs.579.75 14.50% 11.52%
Value at Maturity Rs. 1,000.00 / කල්පිරීමේදී වටිනාකම 1,000.00 / முதிா்ச்சியின் பெறுமதி ருபா 1,000.00
A.E.R = Annual Effective Rate / වාර්ෂික සඵල පොලී අනුපාතය / வருடாந்த தேறிய வட்டிவீதம்

3

CF CENIOR CITIZEN - CF ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි

 

මෙම ස්ථාවර තැන්පතු ක්‍රමය මගින් අනෙකුත් ස්ථාවර තැන්පතු වලට වඩා වැඩි පොළී අනුපාතයක් වයස අවුරුදු 55ක් හෝ ඊට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් හට ලබාගත හැකි වේ. තමාගේ ජීවිත කාලය පුරා ඉතිරිකොටගත් ඉතුරුම් තැන්පතු වඩාත් විශ්වාසදායීව සහ සුරක‍ෂිතව තැන්පත් කර ගත හැකි අනගි ස්ථාවර තැන්පතු ක්‍රමයක් ලෙස මෙය හැදින්විය හැකිය. තැන්පතුකරුගේ අභිමතය පරිදි මාසිකව හෝ කල්පිරුනු පසුව යන ඕනෑම ආකාරයකට පොලී ගෙවීම සිදුවේ.


අවම තැන්පතු මුදල රු.5,000කි.

CF SENIOR CITIZEN DEPOSIT SCHEME
Current Interest Rates
වර්තමාන පොලී අනුපාතයන්
நடைமுறையிலுள்ள வட்டி வீதம்
RATES OF INTEREST W.E.F. 03/01/2018
Period
කාලය
காலம்
Amount
තැන්පතු මුදල
தொகை
Monthly
මාසිකව
மாதாந்தம்
A.E.R. Maturity
කල් පිරීමේදී
முதிா்ச்சியில்
A.E.R.
01 MONTHS RS.5,000 & OVER - - 9.50% 9.92%
03 MONTHS RS.5,000 & OVER 9.50% 9.92% 11.25% 11.73%
06 MONTHS RS.5,000 & OVER 10.50% 11.02% 11.75% 12.10%
09 MONTHS RS.5,000 & OVER 11.25% 11.85% 12.00% 12.18%
12 MONTHS RS.5,000 & OVER 11.75% 12.40% 12.25% 12.25%
18 MONTHS RS.5,000 & OVER 12.00% 12.68% 12.75% 12.37%
24 MONTHS RS.5,000 & OVER 12.25% 12.96% 13.25% 12.47%
36 MONTHS RS.5,000 & OVER 12.50% 13.24% 13.75% 12.20%
48 MONTHS RS.5,000 & OVER 12.75% 13.52% 14.75% 12.29%
60 MONTHS RS.5,000 & OVER 13.00% 13.80% 15.50% 12.16%
A.E.R = Annual Effective Rate / වාර්ෂික සඵල පොලී අනුපාතය / வருடாந்த தேறிய வட்டிவீதம்

4

CF EXCEL - CF එක්සෙල්

 

කෙටි කාලීනව මුදල් ආයෝජනය කිරීමට අපේක‍ෂා කරන ගණුදෙනුකරුවන් සඳහා මෙම ස්ථාවර තැන්පතු ක්‍රමය සුදුසුය. මාස 1 සිට 6 දක්වා කාලසීමාවක් සඳහා තැන්පතු විවෘත කල හැකි අතර පොලිය මාසිකව හෝ කල්පිරුණු පසුව ලබාගත හැකිය.

අවම තැන්පතු මුදල රු.5,000කි.

CF EXCEL
Current Interest Rates
වර්තමාන පොලී අනුපාතයන්
நடைமுறையிலுள்ள வட்டி வீதம்
Period
කාලය
காலம்
Amount
තැන්පතු මුදල
தொகை
Monthly
මාසිකව
மாதாந்தம்
A.E.R. Maturity
කල් පිරීමේදී
முதிா்ச்சியில்
A.E.R.
1 MONTH RS.5,000 & OVER - - 9.00% 9.38%
3 MONTHS RS.5,000 & OVER 9.00% 9.38% 10.50% 10.92%
6 MONTHS RS.5,000 & OVER 10.00% 10.47% 10.75% 11.04%
A.E.R = Annual Effective Rate / වාර්ෂික සඵල පොලී අනුපාතය / வருடாந்த தேறிய வட்டிவீதம்

5

CF OPTIMA - CF ඔප්ටිමා

 

ගණුදෙනුකරුගේ කැමැත්ත පරිදි දින 30 සිට 1825 ක කාල සීමාවක් තුල ඕනෑම දින ගණනකදී කල්පිරෙන ලෙස මුදල් තැන්පත් කල හැකි වඩාත් නම්‍යශීලී වාරික වශයෙන් ආයෝජනය කළ හැකි ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම් විශේෂයකි. මෙම තැන්පතු ක්‍රමය තුලදී පොලී ගෙවීම කල්පිරුනු පසුව පමණක් සිදුවේ.

අවම තැන්පතුව රුපියල් 1,000කි.

CF OPTIMA
Current Interest Rates
වර්තමාන පොලී අනුපාතයන්
நடைமுறையிலுள்ள வட்டி வீதம்
Period
කාලය
காலம்
Amount
තැන්පතු මුදල
தொகை
Maturity
කල් පිරීමේදී
முதிா்ச்சியில்
A.E.R.
01 TO > 03 MONTHS RS.1,000 & OVER 9.00% 9.38% - 9.31%
03 TO > 06 MONTHS RS.1,000 & OVER 10.50% 10.92% - 10.78%
06 TO > 09 MONTHS RS.1,000 & OVER 10.75% 11.04% - 10.89%
09 TO > 12 MONTHS RS.1,000 & OVER 11.00% 11.15% - 11.00%
12 TO > 18 MONTHS RS.1,000 & OVER 11.50% 11.50% - 11.19%
18 TO > 24 MONTHS RS.1,000 & OVER 11.75% 11.43% - 11.13%
24 TO > 36 MONTHS RS.1,000 & OVER 12.50% 11.80% - 11.20%
36 TO > 48 MONTHS RS.1,000 & OVER 13.00% 11.60% - 11.04%
48 TO > 60 MONTHS RS.1,000 & OVER 14.00% 11.76% - 11.20%
A.E.R = Annual Effective Rate / වාර්ෂික සඵල පොලී අනුපාතය / வருடாந்த தேறிய வட்டிவீதம்

CF ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම් මගින් ලැඛෙන අනෙකුත් පහසුකම් සහ සේවාවන්

  • ඕනෑම අවස්ථාවක ක‍ෂණික ණය මුදලක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව.
  • නොමිලේ හිමිවන ස්ථාවර නියෝග පහසුකම.
  • මූල්‍ය සහ කල්බදු පහසුකම් සදහා සුවිශේෂී පොලී අනුපාතයන්.
  • නොමිලේ හිමිවන CF ලෝයල්ටි කාඩ්පත - අනුමත වෙළඳ ආයතනයන්ගෙන් ලැඛෙන සුවිශෙAෂී වට්ටම්.
    (කොන්දේසි සහිතයි)