ආයෝජන

ඉතුරුම්

 

1

වයස අවුරුදු 18 හෝ ඊට වැඩි තැන්පතුකරුවන්ට ඉහළ පොලියක් සමග වෙනත් පහසුකම් මෙමගින් ලබාගත හැකිය. ඉතුරුම් ගිණුමේ ශේෂය ඉහළ යන විට ඊට සමගාමීව පොළී අනුපාතයද ඉහල යයි.

රුපියල් 1,000/- ක් වැනි අවම තැන්පතු මුදලකින් ගිණුමක් ආරම්භ කළ හැකිවේ.

CF SAVINGS
Current Interest Rates
වර්තමාන පොලී අනුපාතයන්
நடைமுறையிலுள்ள வட்டி வீதம்
Amount
මුදල
தொகை
Interest Rate (p.a.)
පොලී අනුපාතය (වා.පො.)
வட்டிவீதம் (வரு.வ.)
A.E.R.
Up to Rs.500.00 0.00% 0.00%
Rs. 500.01 to Rs.10,000.00 5.00% 5.12%
Rs. 10,000.01 to Rs. 25,000.00 6.00% 6.17%
Rs. 25,000.01 to Rs. 50,000.00 6.50% 6.70%
Rs. 50,000.01 & Over 7.00% 7.23%
A.E.R = Annual Effective Rate / වාර්ෂික සඵල පොලී අනුපාතය / வருடாந்த தேறிய வட்டிவீதம்

1
වයස අවුරුදු 18 ට අඩු දූ දරුවන් වෙනුවෙන් වෙන්වූ CF‍ ළමා ඉතුරුම් ගිණුම අනෙකුත් ඉතුරුම් ගිණුම් වලට වඩා ඉහළ පොළී අනුපාතයක් ලබා ගත හැකිවේ. තැන්පතු ශේෂය මත පදනම් වන ආකර්ශණීය ත්‍යාග ක්‍රමයකින්ද සමන්විත වේ. ක‍ත‍ ළමා ඉතුරුම් ගිණුම පහත පරිදි දෙආකාරයකින් සමන්විත වේි.

1. ආකර්ශණීය තෑගි සහිත "CF ළමා" ඉතුරුම් ගිණුම.
2. සුපිරි පොළියක් සහිත "CF ළමා" ඉතුරුම් ගිණුම.

රුපියල් 500/-ක් වැනි අවම තැන්පතු මුදලකින් ගිණුමක් ආරම්භ කළ හැකිවේ.

CF LAMAA SAVINGS
Current Interest Rates
වර්තමාන පොලී අනුපාතයන්
நடைமுறையிலுள்ள வட்டி வீதம்
Amount
මුදල
தொகை
With Gift / තෑගි සහිත
பரிசில்களுடன் கூடிய
Without Gift / තෑගි රහිත
பரிசில்கள் அற்ற
Interest Rate (p.a.)
පොලී අනුපාතය (වා.පො.)
வட்டிவீதம் (வரு.வ.)
A.E.R. Interest Rate (p.a.)
පොලී අනුපාතය (වා.පො.)
வட்டிவீதம் (வரு.வ.)
A.E.R.
Up to Rs.500.00 4.00% 4.07% 6.25% 6.43%
Rs. 500.01 to Rs.10,000.00 4.00% 4.07% 6.50% 6.70%
Rs. 10,000.01 to Rs. 25,000.00 4.00% 4.07% 6.75% 6.96%
Rs. 25,000.01 to Rs. 50,000.00 4.00% 4.07% 7.00% 7.23%
Rs. 50,000.01 & Over 4.00% 4.07% 7.50% 7.76%
A.E.R = Annual Effective Rate / වාර්ෂික සඵල පොලී අනුපාතය / வருடாந்த தேறிய வட்டிவீதம்

1
වැඩි වැඩියෙන් මුදල් ඉතිරි කිරීමට සහ වැඩි ප්‍රතිලාභ අපේක‍ෂා කරන ගණුදෙනුකරුවන් සඳහා යෝග්‍ය ඉතුරුම් ගිණුමකි. . චෙක්පත් සහ සෘජුප්‍රෙAෂණ සෘජුවම තැන්පත්කර ගැනීමේ හැකියාව සහ ස්ථාවර නියෝග මත සිදුකරනු ලබන ගෙවීම් ගිණුම හරහා ගාස්තුවකින් තොරව සිදුකර ගත හැකිය.

රුපියල් 1,000/-ක් වැනි අවම තැන්පතු මුදලකින් ගිණුමක් ආරම්භ කළ හැකිවේ.

CF EXCEL SAVINGS
Current Interest Rates
වර්තමාන පොලී අනුපාතයන්
நடைமுறையிலுள்ள வட்டி வீதம்
Amount
මුදල
தொகை
Interest Rate (p.a.)
පොලී අනුපාතය (වා.පො.)
வட்டிவீதம் (வரு.வ.)
A.E.R.
Up to Rs.1000.00 0.00% 0.00%
Rs. 1000.01 to Rs.25,000.00 5.50% 5.64%
Rs. 25,000.01 to Rs. 50,000.00 6.25% 6.43%
Rs. 50,000.01 to Rs. 249,999.99 6.75% 6.96%
Rs. 250,000.00 & Over 8.00% 8.30%
A.E.R = Annual Effective Rate / වාර්ෂික සඵල පොලී අනුපාතය / வருடாந்த தேறிய வட்டிவீதம்

1CF සුපිරි ඉතුරුම් ගිණුම විශාල වශයෙන් මුදල් ඉතිරි කරන්නන් වෙනුවෙන්ම වෙන්වූවකි. ගිණුමේ පවත්වාගෙන යා යුතු අවම තැන්පතු වටිනාකම ඔබට තීරණය කළ හැකි අතර තැන්පතුවේ වටිනාකම ඉහළ යන ඕනෑම විටෙක තැන්පතු හිමියාගේ කැමැත්ත පරිදි අමතර මුදල ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුමකට මාරුවේ. මෙම ක්‍රියාවලිය ස්වයංක්‍රීයවම සිදුවන අතර ඉතුරුම් ගිණුමේ ඇති ශේෂයට පොලියක්ද සමග ස්ථාවර තැන්පතුව සදහාද පොලියක් එකවර මෙම ගිණුම මගින් ලබා ගත හැකිවේ.

රුපියල් 1,000/-ක් වැනි අවම තැන්පතු මුදලකින් ගිණුමක් ආරම්භ කළ හැකිවේ.

CF SUPER SAVINGS
Current Interest Rates
වර්තමාන පොලී අනුපාතයන්
நடைமுறையிலுள்ள வட்டி வீதம்
Amount
මුදල
தொகை
Interest Rate (p.a.)
පොලී අනුපාතය (වා.පො.)
வட்டிவீதம் (வரு.வ.)
A.E.R.
Up to Rs.500.00 0.00% 0.00%
Rs. 500.01 to Rs.10,000.00 5.00% 5.12%
Rs. 10,000.01 to Rs. 25,000.00 6.00% 6.17%
Rs. 25,000.01 to Rs. 50,000.00 6.50% 6.70%
Rs. 50,000.01 & Over 7.00% 7.23%
A.E.R = Annual Effective Rate / වාර්ෂික සඵල පොලී අනුපාතය / வருடாந்த தேறிய வட்டிவீதம்

1
වයස අවුරුදු 55 හෝ ඊට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහාම සුවිශේෂී වූ ඉතිරි කිරීමේ තැන්පතු ක්‍රමයකි. ඉහළ ප්‍රතිලාභ හා වඩා නම්‍යශීලී මෙම ඉතුරුම් ගිණුම මුදලේ සුරක‍ෂිතභාවය අපේක‍ෂා කරන ගණුදෙනුකරුවන් හට සුදුසුම ආයෝජන මාර්ගයයි.

රුපියල් 1,000/-ක් වැනි අවම තැන්පතු මුදලකින් ගිණුමක් ආරම්භ කළ හැකිවේ.

CF SENIOR CITIZENS SAVINGS
Current Interest Rates
වර්තමාන පොලී අනුපාතයන්
நடைமுறையிலுள்ள வட்டி வீதம்
Amount
මුදල
தொகை
Interest Rate (p.a.)
පොලී අනුපාතය (වා.පො.)
வட்டிவீதம் (வரு.வ.)
A.E.R.
Up to Rs.500.00 0.00% 0.00%
Rs. 500.01 to Rs.10,000.00 5.50% 5.64%
Rs. 10,000.01 to Rs. 25,000.00 6.25% 6.43%
Rs. 25,000.01 to Rs. 50,000.00 6.75% 6.96%
Rs. 50,000.01 & Over 7.50% 7.76%
A.E.R = Annual Effective Rate / වාර්ෂික සඵල පොලී අනුපාතය / வருடாந்த தேறிய வட்டிவீதம்

CF ඉතුරුම් ගිණුම් මගින් ලැඛෙන අනෙකුත් පහසුකම් සහ සේවාවන්

  • සෑම CF ඉතුරුම් ගිණුම් හිමියෙකුටම (CF ළමා ගිණුම හැර) VISA DEBIT (හර) කාඩ්පතක් ඉල්ලුම් කල හැකි අතර එමගින් ලොව පුරා විහිදුනු VISA ATM
    යන්ත්‍ර මඟින් මුදල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහ බලයලත් ඕනෑම ආයතනයකින් භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීමේ හැකියාව සහිතයි.
  • නොමිලේ හිමිවන ස්ථාවර නියෝග පහසුකම.
  • මූල්‍ය සහ කල්බදු පහසුකම් සදහා සුවිශේෂී පොලී අනුපාතයන්.
  • නොමිලේ හිමිවන CF ලෝයල්ටි කාඩ්පත - අනුමත වෙළඳ ආයතනයන්ගෙන් ලැඛෙන සුවිශේෂී වට්ටම්.
    (කොන්දේසි සහිතයි)