කෙටිකාලීනව කුලියට දීම්

 

පිරිමැසුම් කුලියට දීම්, සීඑෆ් විස්,  කෙට් කුලියට දීම්

ස්වයං ධාවක පදනම මත දෛනිකව හෝ මාසිකව කුලියට දීමට අප සතුව තෝරාගත් මෝටර් රථ තිබේ. ඔබේ නිත්‍ය කාරය ආපදාවකට ලක්වීම නිසා හෝ ව්‍යාපාරික හෝ විනෝද චාරිකාවක් සඳහා හෝ ඔබට වාහනයක් අවශ්‍යවූ විට, විවිධ මිලගණන් මත ඔබ හට තෝරාගැනීමට නොයෙක් වර්ගයේ වාහන තිඛෙන බවට අපි සහතික වෙමු.

 

•    දෛනිකව කුලියට ගැනීමි
•    වායු සමීකරණය කල වාහන
•    ස්වයං ධාවක
•    අතින් සමිප්‍රේෂණය හෝ ස්වයංක්‍රීය සමිප්‍රේෂණය
•    මිල රඳා පවතිනුයේ වාහනයේ මාදිලිය අනුවය.

 

 

budget hire, deposite, savings, leasing, hire purchase, insurance, vehicle hire, investments, finance, vehicle purchace, cf finance,   cf finance sri lanka 
 cf whizz, deposite, savings, leasing, hire purchase, insurance, vehicle hire, investments, finance, vehicle purchace, cf finance,   cf finance sri lanka
 short-hire, deposite, savings, leasing, hire purchase, insurance, vehicle hire, investments, finance, vehicle purchace, cf finance,   cf finance sri lanka