குறுகிய கால வாடகை

சுயமாக ஓட்டுதல் அடிப்படையில் தினசரி அல்லது மாதாந்த வாடகைக்கு பலவகைப்பட்ட கார்கள் எம்மிடம் உண்டு. நீங்கள் வழமையாக பாவிக்கும் வண்டி பழுதடைந்தாலோ, உங்களுக்கு ஒரு வணிக அல்லது சுற்றுலா பயணத்துக்கு ஒரு வாகனம் தேவைப்பட்டாலோ உங்களுக்களுக்குப் பொருத்தமான வாகனத்தைத் தெரிந்தெடுக்க நாம் பல வகையான வாகனங்களை பலதரப்பட்ட  விலைகளில் வைத்திருக்கிறோம்.

 

budget hire, deposite, savings, leasing, hire purchase, insurance, vehicle hire, investments, finance, vehicle purchace, cf finance,   cf finance sri lanka 
 cf whizz, deposite, savings, leasing, hire purchase, insurance, vehicle hire, investments, finance, vehicle purchace, cf finance,   cf finance sri lanka
 short-hire, deposite, savings, leasing, hire purchase, insurance, vehicle hire, investments, finance, vehicle purchace, cf finance,   cf finance sri lanka